Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Informatie

  Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

  Volg ons overal...

  ONS ADRES

  Verenigingsbureau LVLB
  Stationsweg 29
  4205 AA Gorinchem

  Telefoon: 0183-641070
  Email: secretariaat@lvlb.nl

  Schuldeiserscoalitie

  Schuldeiserscoalitie
  6 september 2019 Verenigingsbureau
  Deelname aan de Schuldeiserscoalitie in relatie tot de verschillende belastingsoorten en bijzondere incassomaatregelen voorbehouden aan de overheid. Op dit moment wordt in Nederland campagne gevoerd om ook (lagere) overheden zich aan te laten sluiten bij de Schuldeisercoalitie. De verzoeken om zich aan te sluiten zullen veelal worden ingediend bij afdelingen van lagere overheden die zich bezig houden met of betrokken zijn bij Schuldhulpverlening en de verstrekking van bijstandsuitkeringen, het zogenaamde Sociaal Domein. Het is van belang dat de afdelingen die zich bezighouden met de incasso van belastingen en andere vorderingen in een vroeg stadium worden betrokken bij de afwegingen die worden gemaakt om al dan niet aan te sluiten bij de Schuldeiserscoalitie. Met name is dit een punt van aandacht voor belastingsamenwerkingen die op afstand staan van de gemeenten en waterschappen waarbij eenduidigheid van beleid van alle deelnemende organisaties in een samenwerkingsverband ook een rol speelt. Om een goede afweging te kunnen maken of aansluiten bij de Schuldeiserscoalitie past bij de aard van de werkzaamheden die lagere overheden uitvoeren op het gebied van de invordering van lokale belastingen en andere vorderingen heeft de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) een advies opgesteld die lagere overheden kan helpen om een goede afweging te maken. Advies Er moet vooraf goed duidelijk zijn hoe de bijzondere instrumenten van lokale overheden zich verhouden tot “onvoorwaardelijke” deelname aan de Schuldeiserscoalitie. Wat wordt prijsgegeven als men zonder voorwaarden akkoord zou gaan. De commissie onderschrijft de in het Manifest genoemde uitgangspunten maar gezien hetgeen hiervoor gesteld is, is de Commissie Invordering geen voorstander van een aparte regeling die specifiek geldt voor de lokale overheden. Bij ondertekening van het huidige Manifest lijkt geen vrijheid meer aanwezig voor lokale initiatieven en dient naar het Manifest gehandeld te worden, terwijl er lokaal mogelijk behoefte is aan andere mogelijkheden / initiatieven. Het is ongewenst om het invorderingsbeleid, dat veelal zal zijn vastgelegd in een Leidraad Invordering, ook nog eens vast te leggen in een ander Manifest waarvan de uitgangspunten niet in lijn liggen met de bijzondere taken en bevoegdheden van diezelfde overheid. De Leidraad Invordering biedt lagere overheden voldoende ruimte om flexibel in te spelen op lokale behoeften. Alternatief De commissie stelt voor dat De schuldeiserscoalitie het voor belastingdiensten mogelijk maakt om een deel van de invordering / incasso wél onder de afspraken van de coalitie te brengen en een ander deel daarvan uit te sluiten. In eerdere gesprekken is deze uitzondering vooralsnog onacceptabel gebleken. Wellicht als de meerderheid van gemeenten en Waterschappen ook dit voorbehoud maakt, dat dit wel bespreekbaar is. In dat geval zou op basis van het Behoorlijkheidskader van de Nationale Ombudsman een apart Ethisch Manifest voor overheidsorganen opgesteld kunnen worden. De Nationale Ombudsman is van oordeel dat de overheden bij het innen van schulden:
  • zich moet inspannen om verdere schulden te voorkomen
  • duidelijk moet communiceren en er naar moet streven om waar nodig persoonlijk contact op te nemen
  • redelijk moet handelen door maatwerk te leveren
  • de beslagvrije voet dient te waarborgen
  • medewerking moet verlenen aan schuldhulpverlening
  • zoveel mogelijk moet samenwerken met andere overheidsinstanties
  • haar vorderingen behoorlijk moet uitbesteden
  Deze uitgangspunten liggen dicht bij de uitgangspunten van het Manifest van de Schuldeiserscoalitie, maar doen ook recht aan de bijzondere positie die de overheid heeft ten opzichte van zijn schuldenaren. De volledige memo, opgesteld door de commissie Invordering, vindt u hier.

  Comments (0)

  Laat een reactie achter

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  *