Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht



  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Informatie

  Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

  Volg ons overal...

  ONS ADRES

  Verenigingsbureau LVLB
  Stationsweg 29
  4205 AA Gorinchem

  Telefoon: 0183-641070
  Email: secretariaat@lvlb.nl

  Verslag bijeenkomst over verruiming gemeentelijk belastinggebied

  Verslag bijeenkomst over verruiming gemeentelijk belastinggebied
  18 mei 2017 Verenigingsbureau

  Datum : 9 mei 2017
  Plaats  : gemeentehuis Nieuwegein
  Tijdstip : ochtend

  In de schitterende Raadszaal van de gemeente Nieuwegein vond een bijeenkomst plaats over de Verruiming Lokale Belastingen, een gezamenlijk initiatief van FAMO (Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid) en LVLB. Het dagvoorzitterschap was in de vertrouwde handen van Paulien Geerdink (voorzitter LVLB). Zij gaf aan blij te zijn met de ‘kruisbestuiving’ tussen FAMO en LVLB in dezen en gaf aan absoluut toegevoegde waarde te zien in vaker samen optrekken.

  Uitkomsten van een onderzoek naar de uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied met 4 miljard euro in het kader van het Belastingplan en de komende wijzigingen in de WOZ

  Door mr. dr. J.A. (Jan) Monsma , hoogleraar op de leerstoel Heffingen van lokale overheden en wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)

  De heer Monsma stond, naast inzage in een stukje historie, vooral stil bij het doel van de verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentelijke belastingen en de mogelijke gevolgen. Een en ander natuurlijk afhankelijk van de te vormen kabinetsformatie en de ‘haast’ die men vervolgens heeft bij de hervorming/verschuiving. Hij verwacht dat het niet de hoogste prioriteit zal krijgen en verwacht invoering eerder in 2020 dan in 2019.

  De belastingschuif van 4 mld heeft als doel de gemeenten meer autonomie en keuzevrijheid te geven, zeker niet om belastingen te verhogen. Naast de verschuiving beslaat de actie ook een opschoonactie waarbij een aantal belastingen zal worden afgeschaft. Aan het lokale belastinggebied worden toegevoegd: OZBG woningen en ingezetenenbelasting.

  Afgeschaft worden: roerende WBB, baatbelasting, woonforensenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting op nutsnetwerken. Voor de burger betekent dit minder loonbelasting en inkomstenbelasting maar meer gemeentelijke belastingen.

  De gevolgen voor de individuele gemeente kunnen behoorlijk verschillen, maar ook voor de individuele burger. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een voorgestelde leeftijdsgrens van 18 jaar en het wel/niet hebben van inkomen en/of woonruimte. Wordt gekozen voor volledig compenseren via de OZB, dan betekent dat bij een gemiddelde woonwaarde van € 199.000 een stijging van € 510 per jaar. Volledig compenseren met ingezetenenbelasting betekent per inwoner van 18+ een bedrag van € 325 per jaar. Het maatschappelijk effect zal in ieder geval groot zijn, zo wordt verwacht.

  Tot slot werden enkele denkrichtingen aangegeven en op mogelijke gevolgen toegelicht.

  Hoe kijken college- en/of raadsleden tegen de verruiming van het belastinggebied aan?

  Door mr. J.K. (Jennifer) Lanser, fiscaal-jurist en vennoot bij Van den Bosch & partners, tevens raadslid en voorzitter van de auditcommissie van de gemeente Sliedrecht

  Zij gaf ons een kijkje door de bril van een raadslid naar de financiële verhoudingen en de voorgestelde verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Tevens een kijkje in de keuken van de raad in Sliedrecht.

  Haar ervaring is dat het gemiddelde raadslid ‘weinig heeft’ met belastingen. Wel wees ze op belangrijke wijzigingen in de BBV die een en ander transparanter moet maken en hoe verschillend daar soms mee wordt omgegaan. Ze maakte zichtbaar dat we alert moeten zijn op de wijze van toerekening van kosten en het onttrekken uit reserves. Menig gemeente is inmiddels door de Hoge Raad op de vingers getikt met soms verstrekkende financiële gevolgen.

  Ook de gevolgen van de beoogde verschuiving zijn groot. Het vraagt om voldoende kennis van zaken bij raadsleden om hierover adequaat te kunnen besluiten. Er zal gewerkt moeten worden aan een stuk bewustwording: informeren en meenemen. Haar advies is om eens goed binnen de eigen gemeente te kijken over de wijze waarop de raad geïnformeerd is/ wordt en welke kennis zij in huis heeft.

  Vragen

  Na beide presentaties was er ruimte voor vragen en antwoorden, hieronder een kleine greep:

  • Uit de vragen blijkt onder meer de zorg over de huidige onduidelijkheden.
  • Hoe star wordt de regeling?
  • Wat zijn precies de gevolgen voor de individuele burger?
  • Er wordt vooral veel gedoe verwacht op het moment dat de belastingaanslag wordt opgelegd. Het gevoel van meer betalen voor iets wat de belastingbetaler al had. Meer lasten in de richting van de gebruikers.
  • Wie pakt nu wat op?
  • Is er nog ruimte voor inspraak?
  • Wat is daarin de rol van VNG?

  De gevolgen voor de burger zijn nog erg onduidelijk en sterk afhankelijk van de wetsvoorstellen die nog door het nieuwe kabinet moeten worden vastgesteld. Er mag in de regeling wel gedifferentieerd worden maar hij is niet inkomensafhankelijk.

  Afsluiting

  Dagvoorzitter Paulien Geerdink, sloot, terugkijkend op een geslaagde en interessante ochtend, af en sprak de wens uit dat FAMO en LVLB elkaar op dit thema, maar misschien ook op andere, blijven opzoeken om samen op te trekken.

  Presentatie Jan Monsma
  Presentatie Jennifer Lanser

  Comments (0)

  Laat een reactie achter

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  *